Update sync error

Hi, yesterday I make update and see that:

[mariank@marian-dell ~]$ yay -Syu
[sudo] hasło użytkownika mariank: 
:: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
błąd: nie udało się pobrać pliku 'core.db' z ger.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10000 milliseconds
 core jest aktualne
błąd: nie udało się pobrać pliku 'extra.db' z ger.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10000 milliseconds
 extra jest aktualne
błąd: nie udało się pobrać pliku 'community.db' z ger.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10001 milliseconds
 community jest aktualne
błąd: nie udało się pobrać pliku 'multilib.db' z ger.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10000 milliseconds
 multilib jest aktualne
 endeavouros jest aktualne
:: Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu…
rozwiązywanie zależności…
szukanie sprzecznych pakietów...

Pakiety (6) lib32-nvidia-utils-455.23.04-1 libmwaw-0.3.17-1 libxnvctrl-455.23.04-1 nvidia-dkms-455.23.04-1 nvidia-settings-455.23.04-1 nvidia-utils-455.23.04-1

Do zainstalowania:    522,55 MiB
Zmiana po aktualizacji:  69,34 MiB

:: Kontynuować instalację? [T/n] t
(6/6) sprawdzanie kluczy w bazie                                                      [--------------------------------------------------------------------------------------] 100%
(6/6) sprawdzanie spójności pakietów                                                    [--------------------------------------------------------------------------------------] 100%
(6/6) wczytywanie listy plików                                                       [--------------------------------------------------------------------------------------] 100%
(6/6) sprawdzanie konfliktów plików                                                     [--------------------------------------------------------------------------------------] 100%
(6/6) sprawdzanie dostępnego miejsca na dysku                                                [--------------------------------------------------------------------------------------] 100%
:: Uruchamianie przed-transakcji...

(1/1) Remove DKMS modules
==> dkms remove --no-depmod -m nvidia -v 450.66 -k 5.8.10-arch1-1
==> depmod 5.8.10-arch1-1
:: Przetwarzanie zmian pakietu... 
(1/6) aktualizowanie nvidia-utils                                                      [--------------------------------------------------------------------------------------] 100%
If you run into trouble with CUDA not being available, run nvidia-modprobe first.
(2/6) aktualizowanie lib32-nvidia-utils                                                   [--------------------------------------------------------------------------------------] 100%
(3/6) aktualizowanie libmwaw                                                        [--------------------------------------------------------------------------------------] 100%
(4/6) aktualizowanie libxnvctrl                                                       [--------------------------------------------------------------------------------------] 100%
(5/6) aktualizowanie nvidia-dkms                                                      [--------------------------------------------------------------------------------------] 100%
(6/6) aktualizowanie nvidia-settings                                                    [--------------------------------------------------------------------------------------] 100%
:: Uruchamianie po-transakcji...
(1/6) Creating system user accounts...
(2/6) Reloading system manager configuration...
(3/6) Arming ConditionNeedsUpdate...
(4/6) Install DKMS modules
==> dkms install --no-depmod -m nvidia -v 455.23.04 -k 5.8.10-arch1-1
==> depmod 5.8.10-arch1-1
(5/6) Inform user to reboot after certain system package upgrades.
(6/6) Updating the desktop file MIME type cache...
:: Przeszukuję bazy danych za aktualizacjami...
:: Przeszukuję AUR za aktualizacjami...
 -> Brakujące paczki z AUR: extundelete
 -> Paczki AUR oznaczone jako nieaktualne: libavresample scangearmp-common tangram wps-office-mui-pl-pl
 nic nie pozostało do zrobienia
[mariank@marian-dell ~]$ sudo pacman -S extundelete
[sudo] hasło użytkownika mariank: 
błąd: pakiet extundelete nie został znaleziony
[mariank@marian-dell ~]$ yay -S extundelete
 -> Nie znaleziono następujących zadanych paczek:
	extundelete (Cel)
[mariank@marian-dell ~]$ yay extundelete
żadne paczki nie pasują do zapytania
[mariank@marian-dell ~]$ yay -Syu
:: Synchronizowanie baz danych z pakietami…
błąd: nie udało się pobrać pliku 'core.db' z ger.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10001 milliseconds
 core jest aktualne
błąd: nie udało się pobrać pliku 'extra.db' z ger.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10001 milliseconds
 extra jest aktualne
błąd: nie udało się pobrać pliku 'community.db' z ger.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10001 milliseconds
 community                                                    5,2 MiB 1207 KiB/s 00:04 [--------------------------------------------------------------------------------------] 100%
błąd: nie udało się pobrać pliku 'multilib.db' z ger.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10001 milliseconds
 multilib jest aktualne
 endeavouros jest aktualne
:: Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu…
 nie ma nic do zrobienia
:: Przeszukuję bazy danych za aktualizacjami...
:: Przeszukuję AUR za aktualizacjami...
 -> Brakujące paczki z AUR: extundelete
 -> Paczki AUR oznaczone jako nieaktualne: libavresample scangearmp-common tangram wps-office-mui-pl-pl
 nic nie pozostało do zrobienia
[mariank@marian-dell ~]$ 

some packages are updating.
Regards.

It may be a temporary issue.

You can define the mirrors you are using with e.g. reflector-mirror. This may help with having the better mirrors.

By the way, it would help us if you add LANG=C in front of your command, then it shows English words, e.g.

 LANG=C sudo pacman -Syu
2 Likes

Thanks, I use reflector and it helps:

sudo reflector --verbose --country 'Poland' -l 5 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist
[2020-09-21 10:30:27] INFO: rating http://arch.midov.pl/arch/
[2020-09-21 10:30:27] INFO: rating https://arch.midov.pl/arch/
[2020-09-21 10:30:27] INFO: rating http://mirror.sfinae.tech/pub/mirrors/archlinux/
[2020-09-21 10:30:27] INFO: rating https://mirror.sfinae.tech/pub/mirrors/archlinux/
[2020-09-21 10:30:27] INFO: rating rsync://mirror.sfinae.tech/archlinux/
[2020-09-21 10:30:29] INFO: Server                            Rate    Time
[2020-09-21 10:30:29] INFO: http://mirror.sfinae.tech/pub/mirrors/archlinux/   500.97 KiB/s   0.26 s
[2020-09-21 10:30:29] INFO: http://arch.midov.pl/arch/              550.27 KiB/s   0.24 s
[2020-09-21 10:30:29] INFO: https://mirror.sfinae.tech/pub/mirrors/archlinux/  820.37 KiB/s   0.16 s
[2020-09-21 10:30:29] INFO: https://arch.midov.pl/arch/             1045.40 KiB/s   0.13 s
[2020-09-21 10:30:29] INFO: rsync://mirror.sfinae.tech/archlinux/         77.16 KiB/s   1.69 s
[mariank@marian-dell ~]$ cat /etc/pacman.d/mirrorlist
################################################################################
################# Arch Linux mirrorlist generated by Reflector #################
################################################################################

# With:    reflector --verbose --country Poland -l 5 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist
# When:    2020-09-21 08:30:29 UTC
# From:    https://www.archlinux.org/mirrors/status/json/
# Retrieved: 2020-09-21 08:30:27 UTC
# Last Check: 2020-09-21 07:55:23 UTC

Server = https://arch.midov.pl/arch/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.sfinae.tech/pub/mirrors/archlinux/$repo/os/$arch
Server = http://arch.midov.pl/arch/$repo/os/$arch
Server = http://mirror.sfinae.tech/pub/mirrors/archlinux/$repo/os/$arch
Server = rsync://mirror.sfinae.tech/archlinux/$repo/os/$arch

I will remember that:

[mariank@marian-dell ~]$ LANG=C sudo pacman -Syu
:: Synchronizing package databases...
 core is up to date
 extra is up to date
 community is up to date
 multilib is up to date
 endeavouros is up to date
:: Starting full system upgrade...
 there is nothing to do

Thank You very much for help.

3 Likes

Sorry the misspelling, reflector-mirror should have been reflector-simple.
Anyway, great that it works now! :smile:

3 Likes