keybreak

keybreak

echo ${kafkatrapping} > /dev/null