දෙසැම්බර් නිකුතුව එනවා

අගෝස්තුවේ නිකුත් වී මාස තුනකට පසු, මීළඟ නිකුතුව අපේ දම් පාට විශ්වයට පැමිණීමට සූදානම්. අපගේ වෙබ් අඩවිය ගැන විමසිල්ලෙන් සිටින්න

2021 දෙසැම්බර් 3 සිකුරාදා

3 Likes

Nice!
@Bryanpwo could we please have a dedicated category for Sinhala under Endeavour OS United and move the post there :slight_smile:

Confirm the exact language name from @s4ndm4n I might be wrong :crossed_fingers:

Edit : Just saw this The December release is coming - #6 by manuel
Feel free to ignore this request

Yeah, its Sinhala.

1 Like