Can't update & IDK what to do

i am unable to update but idkw. i get this message:

Summary

[fj@whitewolf ~]$ sudo pacman -Syu
[sudo] password for fj:
:: Synchronizing package databases…
endeavouros 33.0 KiB 38.5 KiB/s 00:01 [---------------------------------------] 100%
core 153.5 KiB 28.3 KiB/s 00:05 [---------------------------------------] 100%
extra 1743.8 KiB 251 KiB/s 00:07 [---------------------------------------] 100%
community 7.2 MiB 746 KiB/s 00:10 [---------------------------------------] 100%
multilib is up to date
:: Starting full system upgrade…
resolving dependencies…
looking for conflicting packages…

Package (136) Old Version New Version Net Change Download Size

core/binutils 2.39-3 2.39-4 -0.01 MiB
extra/chromium 108.0.5359.71-1 108.0.5359.98-2 0.00 MiB
community/code 1.73.1-1 1.74.0-1 4.57 MiB
extra/dnsmasq 2.87-3 2.88-1 0.11 MiB
community/electron 20.0.3-3 20.3.8-1 0.09 MiB
community/electron19 19.1.4-3 19.1.9-1 0.01 MiB
endeavouros/endeavouros-skel-default 1.6-1 1.8-1 0.00 MiB
endeavouros/endeavouros-skel-i3wm 4.0-1 4.1-1 0.00 MiB 0.04 MiB
endeavouros/endeavouros-skel-xfce4 2.19-1 2.20-1 0.00 MiB
endeavouros/eos-apps-info 1.4-2 1.5-1 0.00 MiB
endeavouros/eos-bash-shared 1.35-1 1.36-1 0.00 MiB
endeavouros/eos-log-tool 1.14-1 1.14-4 0.00 MiB 0.02 MiB
extra/evolution-data-server 3.46.1-2 3.46.2-1 0.19 MiB
extra/exempi 2.6.2-1 2.6.3-1 0.00 MiB
community/firewalld 1.2.1-1 1.2.2-1 0.03 MiB
community/fwupd 1.8.7-2 1.8.8-1 0.33 MiB
core/glib2 2.74.2-2 2.74.3-1 0.00 MiB
core/glib2-docs 2.74.2-2 2.74.3-1 0.00 MiB
extra/gnome-shell 1:43.1+r6+g92e9689a4-1 1:43.2-1 0.00 MiB
extra/gnome-terminal 3.46.6-1 3.46.7-1 0.00 MiB
extra/graphviz 7.0.3-1 7.0.4-1 0.00 MiB
core/grub 2:2.06.r380.g151467888-1 2:2.06.r403.g7259d55ff-1 0.01 MiB
core/hwdata 0.364-1 0.365-1 0.03 MiB
extra/imagemagick 7.1.0.52-1 7.1.0.54-1 0.01 MiB
extra/inkscape 1.2.1-8 1.2.2-2 0.47 MiB
extra/kaccounts-integration 22.08.3-1 22.12.0-1 -0.03 MiB
extra/kamoso 22.08.3-1 22.12.0-1 0.01 MiB
extra/karchive 5.100.0-1 5.101.0-1 0.01 MiB 0.40 MiB
extra/kauth 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.30 MiB
extra/kbookmarks 5.100.0-1 5.101.0-1 0.01 MiB 0.58 MiB
extra/kcmutils 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.68 MiB
extra/kcodecs 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.34 MiB
extra/kcompletion 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.61 MiB
extra/kconfig 5.100.1-1 5.101.0-1 0.00 MiB 1.16 MiB
extra/kconfigwidgets 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 1.04 MiB
extra/kcoreaddons 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 1.34 MiB
extra/kcrash 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.12 MiB
extra/kdbusaddons 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.22 MiB
extra/kdeclarative 5.100.0-1 5.101.0-1 -0.04 MiB 0.49 MiB
extra/kded 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.06 MiB
extra/kglobalaccel 5.100.0-1 5.101.0-1 -0.01 MiB 0.26 MiB
extra/kguiaddons 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.33 MiB
extra/ki18n 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 1.92 MiB
extra/kiconthemes 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.51 MiB
extra/kio 5.100.0-1 5.101.0-1 0.08 MiB 8.14 MiB
extra/kirigami2 5.100.0-1 5.101.0-1 0.02 MiB 0.60 MiB
extra/kitemviews 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.50 MiB
extra/kjobwidgets 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.31 MiB
extra/knotifications 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.48 MiB
extra/kpackage 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.33 MiB
core/krb5 1.20-3 1.20.1-1 0.00 MiB
extra/kservice 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.70 MiB
extra/ktextwidgets 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.84 MiB
extra/kwallet 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.56 MiB
extra/kwidgetsaddons 5.100.0-1 5.101.0-1 0.01 MiB 4.79 MiB
extra/kwindowsystem 5.100.0-1 5.101.0-1 0.11 MiB 0.81 MiB
extra/kxmlgui 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 1.67 MiB
extra/lib2geom 1.2-2 1.2.2-1 0.00 MiB
multilib/lib32-libxdmcp 1.1.3-2 1.1.4-1 0.00 MiB
extra/libass 0.16.0-1 0.17.0-1 0.00 MiB
extra/libbluray 1.3.3-1 1.3.4-1 0.02 MiB
extra/libfontenc 1.1.6-1 1.1.7-1 0.00 MiB
extra/libice 1.0.10-4 1.1.1-1 0.00 MiB
extra/liblouis 3.23.0-1 3.24.0-1 0.28 MiB
core/libmpc 1.2.1-2 1.3.0-1 0.03 MiB 0.08 MiB
extra/libnautilus-extension 43.0-1 43.1-1 0.00 MiB
extra/libreoffice-still 7.3.7-1 7.3.7-2 0.00 MiB
extra/libxau 1.0.10-2 1.0.11-1 0.00 MiB
extra/libxcomposite 0.4.5-4 0.4.6-1 0.00 MiB
extra/libxdamage 1.1.5-5 1.1.6-1 0.00 MiB
extra/libxkbfile 1.1.1-1 1.1.2-1 0.00 MiB
extra/libxres 1.2.1-1 1.2.2-1 0.00 MiB
extra/libxshmfence 1.3.1-1 1.3.2-1 0.00 MiB
extra/libxv 1.0.11-5 1.0.12-1 0.00 MiB
core/linux 6.0.10.arch2-1 6.0.12.arch1-1 -0.19 MiB
core/linux-headers 6.0.10.arch2-1 6.0.12.arch1-1 0.02 MiB
core/linux-lts 5.15.80-1 5.15.82-1 -0.11 MiB
core/linux-lts-headers 5.15.80-1 5.15.82-1 0.19 MiB
extra/linux-zen 6.0.10.zen2-1 6.0.12.zen1-1 -0.02 MiB
extra/linux-zen-headers 6.0.10.zen2-1 6.0.12.zen1-1 0.02 MiB
core/mkinitcpio 33-1 34-2 0.01 MiB
community/mujs 1.3.1-1 1.3.2-1 0.00 MiB
extra/mutter 43.1+r2+g6a962803e-2 43.2-1 0.02 MiB
extra/nautilus 43.0-1 43.1-1 0.02 MiB
core/net-tools 2.10-1 0.55 MiB
community/osinfo-db 20221018-1 20221130-1 0.03 MiB
core/pacman-mirrorlist 20221016-1 20221204-1 0.00 MiB
community/pantheon-screenshot 6.0.2-2 6.0.3-1 -0.02 MiB
community/papirus-icon-theme 20221101-1 20221201-1 0.19 MiB
extra/perl-alien-build 2.73-1 2.74-1 0.00 MiB
community/perl-path-tiny 0.142-1 0.144-1 0.00 MiB
extra/poppler 22.11.0-1 22.12.0-1 0.00 MiB
extra/poppler-glib 22.11.0-1 22.12.0-1 0.00 MiB
extra/protobuf 21.10-1 21.11-1 0.00 MiB
extra/purpose 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.33 MiB
extra/python-cairo 1.23.0-1 1.23.0-2 0.00 MiB
extra/python-chardet 5.0.0-1 5.1.0-1 0.05 MiB
community/python-termcolor 2.1.0-1 2.1.1-1 0.00 MiB
extra/qt5-base 5.15.7+kde+r176-1 5.15.7+kde+r177-1 0.00 MiB
extra/qt5-declarative 5.15.7+kde+r23-1 5.15.7+kde+r25-1 0.00 MiB
extra/qt5-quickcontrols2 5.15.7+kde+r6-1 5.15.7+kde+r7-1 0.00 MiB
extra/qt5-wayland 5.15.7+kde+r55-1 5.15.7+kde+r56-1 0.00 MiB 1.09 MiB
extra/qt5-webengine 5.15.11-2 5.15.11-3 0.00 MiB
extra/qt6-webengine 6.4.1-1 6.4.1-2 0.00 MiB
extra/rav1e 0.5.1-2 0.6.1-1 0.46 MiB
extra/re2 1:20220601-1 1:20221201-2 0.00 MiB
community/rubberband 3.1.1-1 3.1.2-1 0.26 MiB
extra/sdl2 2.26.0-1 2.26.1-1 0.00 MiB
extra/signon-kwallet-extension 22.08.3-1 22.12.0-1 0.00 MiB
extra/sof-firmware 2.2.2-1 2.2.3-1 0.99 MiB 0.63 MiB
extra/solid 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.82 MiB
extra/sonnet 5.100.0-1 5.101.0-1 0.00 MiB 0.64 MiB
core/sqlite 3.40.0-1 3.40.0-2 0.00 MiB
extra/svt-av1 1.3.0-1 1.4.0-1 -0.01 MiB
core/systemd 252.2-2 252.3-1 0.05 MiB
core/systemd-libs 252.2-2 252.3-1 0.00 MiB
core/systemd-sysvcompat 252.2-2 252.3-1 0.00 MiB
core/texinfo 7.0-1 7.0.1-1 0.01 MiB
extra/tracker3 3.4.1-1 3.4.2-1 0.00 MiB
extra/tracker3-miners 3.4.1-1 3.4.2-1 0.00 MiB
core/usbutils 015-1 015-2 0.00 MiB
extra/vlc 3.0.17.4-11 3.0.18-4 -0.72 MiB
extra/vte-common 0.70.1-1 0.70.2-1 0.00 MiB
extra/vte3 0.70.1-1 0.70.2-1 0.00 MiB
extra/wavpack 5.5.0-1 5.6.0-1 -0.01 MiB
community/xapp 2.4.1-1 2.4.2-1 0.00 MiB
extra/xf86-video-vesa 2.5.0-3 2.6.0-1 0.00 MiB
extra/xorg-docs 1.7.2-1 1.7.2-2 0.00 MiB
extra/xorg-xcursorgen 1.0.7-3 1.0.8-1 0.00 MiB
extra/xorg-xgamma 1.0.6-4 1.0.7-1 0.00 MiB
extra/xorg-xinit 1.4.1-3 1.4.2-1 0.00 MiB
extra/xorg-xkbcomp 1.4.5-1 1.4.6-1 -0.01 MiB
extra/xorg-xprop 1.2.5-1 1.2.6-1 0.00 MiB
extra/xorg-xrandr 1.5.1-2 1.5.2-1 0.00 MiB
extra/xorg-xset 1.2.4-3 1.2.5-1 0.00 MiB
extra/xorg-xvinfo 1.1.4-3 1.1.5-1 0.00 MiB

Total Download Size: 33.77 MiB
Total Installed Size: 3386.24 MiB
Net Upgrade Size: 8.16 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n]
:: Retrieving packages…
kio-5.101.0-1-x86_64 151.8 KiB 19.9 KiB/s 06:50 [C o o o o o o o o o o o o ] 1%
kwidgetsaddons-5.101.0-1-x86_64 55.8 KiB 19.5 KiB/s 04:08 [C o o o o o o o o o o o o ] 1%
ki18n-5.101.0-1-x86_64 1968.6 KiB 359 KiB/s 00:05 [--------------------------------] 100% kconfig-5.101.0-1-x86_64 1188.4 KiB 599 KiB/s 00:02 [--------------------------------] 100%
qt5-wayland-5.15.7+kde+r56… 1121.3 KiB 776 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100% kxmlgui-5.101.0-1-x86_64 1712.9 KiB 170 KiB/s 00:10 [--------------------------------] 100%
ktextwidgets-5.101.0-1-x86_64 861.9 KiB 677 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100% kconfigwidgets-5.101.0-1-x… 1065.9 KiB 487 KiB/s 00:02 [--------------------------------] 100%
kwindowsystem-5.101.0-1-x86_64 828.2 KiB 679 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
solid-5.101.0-1-x86_64 839.8 KiB 449 KiB/s 00:02 [--------------------------------] 100%
kcoreaddons-5.101.0-1-x86_64 1374.7 KiB 95.7 KiB/s 00:14 [--------------------------------] 100%
sonnet-5.101.0-1-x86_64 658.4 KiB 742 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
kcmutils-5.101.0-1-x86_64 694.0 KiB 494 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
kservice-5.101.0-1-x86_64 714.8 KiB 372 KiB/s 00:02 [--------------------------------] 100%
kirigami2-5.101.0-1-x86_64 616.0 KiB 494 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
kcompletion-5.101.0-1-x86_64 626.1 KiB 364 KiB/s 00:02 [--------------------------------] 100%
sof-firmware-2.2.3-1-x86_64 645.2 KiB 300 KiB/s 00:02 [--------------------------------] 100%
kiconthemes-5.101.0-1-x86_64 526.9 KiB 360 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
kwallet-5.101.0-1-x86_64 576.8 KiB 265 KiB/s 00:02 [--------------------------------] 100%
kbookmarks-5.101.0-1-x86_64 596.5 KiB 223 KiB/s 00:03 [--------------------------------] 100%
knotifications-5.101.0-1-x… 488.0 KiB 545 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
kdeclarative-5.101.0-1-x86_64 505.3 KiB 373 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
kitemviews-5.101.0-1-x86_64 515.8 KiB 282 KiB/s 00:02 [--------------------------------] 100%
kguiaddons-5.101.0-1-x86_64 340.7 KiB 495 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
kcodecs-5.101.0-1-x86_64 352.2 KiB 361 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
karchive-5.101.0-1-x86_64 407.4 KiB 278 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
kjobwidgets-5.101.0-1-x86_64 313.4 KiB 301 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
purpose-5.101.0-1-x86_64 339.1 KiB 208 KiB/s 00:02 [--------------------------------] 100%
kpackage-5.101.0-1-x86_64 337.1 KiB 162 KiB/s 00:02 [--------------------------------] 100%
kglobalaccel-5.101.0-1-x86_64 269.6 KiB 321 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
kdbusaddons-5.101.0-1-x86_64 223.3 KiB 255 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
kauth-5.101.0-1-x86_64 310.7 KiB 212 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
kwidgetsaddons-5.101.0-1-x… 4.8 MiB 168 KiB/s 00:29 [--------------------------------] 100%
kcrash-5.101.0-1-x86_64 125.2 KiB 189 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
kded-5.101.0-1-x86_64 60.1 KiB 112 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
libmpc-1.3.0-1-x86_64 84.2 KiB 138 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
endeavouros-skel-i3wm-4.1-… 43.1 KiB 140 KiB/s 00:00 [--------------------------------] 100%
eos-log-tool-1.14-4-any 20.1 KiB 300 KiB/s 00:00 [--------------------------------] 100%
kio-5.101.0-1-x86_64 8.1 MiB 231 KiB/s 00:36 [--------------------------------] 100%
Total (37/37) 33.8 MiB 955 KiB/s 00:36 [--------------------------------] 100%
(136/136) checking keys in keyring [--------------------------------] 100%
(136/136) checking package integrity [--------------------------------] 100%
(136/136) loading package files [--------------------------------] 100%
(136/136) checking for file conflicts [--------------------------------] 100%
error: failed to commit transaction (conflicting files)
python-cairo: /usr/lib/python3.10/site-packages/cairo/pycache/init.cpython-310.pyc exists in filesystem
Errors occurred, no packages were upgraded.
[fj@whitewolf ~]$

There is pinned topic for this:

1 Like