A doua săptamână după lansarea versiunii stabile

Luni, cincisprezece iulie este deja o săptămână și jumătate în urmă și trebuie să spun că recepția generală a primei noastre lansări oficiale este mai pozitivă decât am crezut.

Din locul meu (foarte fierbinte) din spatele biroului, vreau să mulțumesc comunității noastre în gura mare pentru atmosfera prietenoasă și dorința foarte mare de a vă ajuta între voi, în special celor care tocmai au intrat în comunitatea noastră, sunteți mai mult decât lăudabili.
Vă mulțumim foarte mult, pentru că acesta este spiritul Antergos pe care am vrut să-l purtăm în acest distro.

Atenția mass-media asupra primei noastre lansări a fost de asemenea, depășită de așteptările noastre, nu ne-am imaginat vreodată că scriitorii, bloggerii, vloggerii și podcasterii locali și stabiliți ar putea să apară la prima noastră lansare în aceste numere. Deci tuturor celor care au scris, au vorbit sau au făcut un videoclip despre noi: Vă mulțumim foarte mult și vă luăm criticile foarte serios în seamă pentru viitoarele noastre lansări.

Pe această temă vreau să lămuresc ceva ce am citit pe forum sau am auzit / citit în mass-media despre noi.
Presa ne numește adesea succesorul proiectului Antergos, acest lucru este adevărat într-o oarecare măsură, deoarece aceast distro s-a născut după ce proiectul Antergos și-a anunțat sfârșitul și la fel ca și ei, încercăm să oferim un program de instalare ușor de folosit pentru Arch.

Acum, versiunea stabilă a sistemului nostru de operare este lansată pentru a fi instalat și să vă jucați cu el, este clar că am luat o direcție diferită față de Antergos. Intenția noastră inițială a fost întotdeauna să păstrăm comunitatea prietenoasă și de ajutor pentru care Antergos era cunoscut. Fiind în preajma forumului Antergos ca membru și mai târziu ca moderator, am observat că o mare parte din membrii comunității au ajutat oferind comenzi pentru terminal celorlalți membri, în loc să recomande aplicații grafice; și de cele mai multe ori cel ce ceruse ajutor a fost mulțumit să urmeze acele instrucțiuni.

Văzând că acest lucru se întâmplă deseori pe forumul Antergos, mi-a venit ideea de a face terminalul ceva foarte esențial de la început, oferit cu câteva mici îmbunătățiri în versiunea noastră de distro. Acesta este motivul pentru care EndeavourOS nu oferă în mod implicit pachet software pentru birou, un client de e-mail sau programe grafice pentru instalat programe precum Octopi sau Pamac. Dacă excludem acele pachete / aplicații, nu încercăm să fim elitiști sau să ne prefacem că suntem adepții filozofiei puriste Arch (vreau să spun că livrăm pachetul software yay implicit, într-o viziune puristă Arch acest lucru este o încălcare a acestei filozofii), ci instalându-le voi înșivă cu terminalul, încercăm să vă oferim o mai bună înțelegere despre cum funcționează Pacman și Arch. Am făcut un articol wiki simplu despe el.
https://endeavouros.com/docs/pacman/pacman-basic-commands/ (wiki va fi mai mare în timp, voi face o postare separată despre modul de trimitere a unui articol wiki)

Linux și, în mod special, Arch, se referă la libertatea de alegere, noi oferim o instalare simplă, care vă permite să explorați aceste alegeri având un strat mic de comoditate. Nu vă vom judeca niciodată dacă decideți să instalați aplicații grafice precum Pamac sau dacă alegeți să folosiți soluții pentru sandbox precum Flatpak sau Snaps. Depinde de voi ceea ce instalați pentru ca EndeavourOS să funcționeze în circumstanțele alese de voi, aceasta este principala diferență pe care o avem față de Antergos sau Manjaro, dar la fel ca și Antergos, vom încerca să vă ajutăm dacă aveți probleme cu unul dintre pachetele instalate de dvs.
Nu uitați că dezvoltatorii Antergos și-au încheiat contribuția la acel proiect pentru că problema lor a fost lipsa timpului, iar noi încercăm să evităm acest lucru menținând repertoriul de software cât mai mic.
Având în vedere acest lucru, suntem siguri că EndeavourOS este o experiență de învățare perfectă nu numai pentru Arch, cât și pentru Linux în general. Așadar, bucurați-vă de această experiență și din greșeli se învață, nu vă temeți să le faceți, vă va face mai puternici și vă va spori încrederea. După cum am spus la începutul acestei postări: suntem binecuvântați să avem o comunitate grozavă care vă va ghida pe acest drum.

2 Likes

[quote=“Anticupidon, post:1, topic:1357”]

Monday, July 15 is already a week and a half ago and I must say that the general reception of our first official release is more positive than I thought.

From my (very hot) place behind the desk, I want to thank our community in the big mouth for the friendly atmosphere and the great desire to help you, especially those who have just entered our community, you are more than praiseworthy.
Thank you very much, because this is the spirit of Antergos that we wanted to carry in this distro.

The media attention on our first release was also exceeded by our expectations, we never imagined that local and established writers, bloggers, bloggers, and podcasters could appear at our first release in these numbers. So to all those who have written, spoken or made a video about us: Thank you very much and we take your criticisms very seriously for our future releases.

On this subject I want to clarify something that I read on the forum or heard / read in the media about us.
The press often calls us the successor of the Antergos project, this is true to some extent, because this distro was born after the Antergos project announced its end and like them, we are trying to provide an easy-to-use installation program for Arch.

Now, the stable version of our operating system is released to install and play with, it is clear that we have taken a different direction from Antergos. Our initial intention was always to maintain the friendly and helpful community for which Antergos was known. Being around the Antergos forum as a member and later as a moderator, I noticed that most of the community members helped by providing terminal commands to other members, instead of recommending graphical applications; and most of the time the person who asked for help was satisfied to follow those instructions.

Seeing that this often happens on the Antergos forum, I came up with the idea to make the terminal something very essential from the beginning, offered with a few small improvements in our distro version. This is why Endeavor does not by default offer an office software package, an e-mail client or graphics software to install programs such as Octopi or Pamac. If we exclude those packages / applications, we do not try to be elitist or pretend that we are adherents of the Arch purist philosophy (I mean delivering the default yay software package, in a purist Arch view this is a violation of this philosophy), but by installing them myself with the terminal, we try to give you a better understanding of how Pacman and Arch work. I made a simple wiki article about it.
https://endeavouros.com/docs/pacman/pacman-basic-commands/ (the wiki will be larger over time, I will make a separate post about how to submit a wiki article)

Linux, and in particular Arch, refers to freedom of choice, we offer a simple installation that allows you to explore these choices with a small layer of convenience. We will never judge you if you decide to install graphics applications like Pamac or if you choose to use sandbox solutions like Flatpak or Snaps. It depends on you what you install to make Endeavor work in the circumstances of your choice, this is the main difference we have from Antergos or Manjaro, but like Antergos, we will try to help you if you have problems with one of the packages your installed.
Remember that Antergos developers ended up contributing to that project because their problem was lack of time, and we are trying to avoid this by keeping the software repertoire as small as possible.
With this in mind, we are confident that Endeavor is a perfect learning experience not only for Arch but for Linux in general. So enjoy this experience and learn from mistakes, do not be afraid to do them, it will make you stronger and your confidence will increase. As I said at the beginning of this post: we are blessed to have a great community that will guide you along this path.

Thank you for this information. I have been enjoying my “EndeavourOS” experience so far. I have it installed on four of my computers (with two more to go).

I hope that many more people will “endeavor” to try EndeavourOS. I thought that Antergos was the best distribution I had ever used and now EndeavourOS fills that place in my estimation.

Lawrence

You are doing good work, but as I glanced through the text i just got reminded of how easy it is to follow writen, but aspeccially spoken romanian.

Took me back to a vacation some 20 yrs ago. :wink: